Allwch chi dorri cost bywyd myfyriwr?

Mae miloedd o fyfyrwyr yn pacio eu bagiau ac yn paratoi ar gyfer bywyd prifysgol. Ond sut ydych chi’n mynd i dalu amdano?

Yng Nghymru mae ffioedd dysgu cwrs israddedig yn unig wedi’u capio ar £9,000 y flwyddyn ac mae hynny heb ystyried yr holl gostau eraill.

Mae’r gost flynyddol gyfartalog ar gyfer llety myfyrwyr yng Nghymru bellach yn £6,168, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan yr elusen tai myfyrwyr Unipol ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS). Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o bron i 30% ers 2018/19.

Yna mae angen ichi ychwanegu trafnidiaeth, bwyd, llyfrau, deunydd ysgrifennu, meddalwedd ac offer trydanol ac, wrth gwrs, ychydig o nosweithiau allan yr wythnos.

Yn ôl adroddiad gan Senedd y DU, y ddyled gyfartalog a ragwelir ymhlith y garfan o fenthycwyr a ddechreuodd eu cwrs yn 2021/22 yw £45,800.
Dyma 8 awgrym da i dorri costau yn y brifysgol:

 1. Mae bob amser yn well cyllidebu
  Lluniwch daenlen sy’n dangos eich incwm, gan gynnwys benthyciadau myfyrwyr, ysgoloriaethau a bwrsariaethau ac ati; yna nodwch eich holl dreuliau rheolaidd.
 2. Cyfrif banc myfyriwr
  Sicrhewch gyfrif banc myfyriwr sy’n cynnig gorddrafft di-log am y cyfnod hiraf posibl. Gall gorddrafft di-log helpu i’ch atal rhag gorfod gwneud cais am gerdyn credyd a fydd yn codi llog ar eich benthyciad.
 3. Llety
  Mae llawer o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael cynnig llety mewn neuaddau preswyl a reolir gan eu prifysgol ond a all fod yn ddrud o hyd. Erbyn eich ail flwyddyn mae’n debygol y bydd angen i chi rentu eiddo yn y sector preifat. Cofiwch y bydd angen i chi dalu blaendal ac efallai y gofynnir i chi dalu rhent dros yr haf i ddiogelu’r eiddo, ynghyd â chostau ychwanegol fel biliau cyfleustodau, band eang, tanysgrifiadau teledu ac ati.
 4. Yswiriant
  Os ydych chi’n ddigon ffodus i gael gliniadur neu lechen sgleiniog newydd, mae angen i chi sicrhau bod gennych chi yswiriant cynnwys ar gyfer y senarios gwaethaf.
 5. Mwy o ffocws wrth brynu bwyd
  Cadwch yn glir o frandiau adnabyddus a dewiswch gynnyrch rhatach yn yr archfarchnad. Ceisiwch fynd am siop gyda’r nos i weld unrhyw eitemau am bris gostyngol, a chynlluniwch eich prydau bwyd ymlaen llaw.
 6. Ewch ar eich beic
  Os ydych yn byw yn agos at y brifysgol yna beth am gerdded i ddarlithoedd neu ddefnyddio beic? Mae’n ffordd dda o arbed arian ar drafnidiaeth gyhoeddus neu redeg car. O ran teithio adref, mynnwch Gerdyn Trên 16-25 i chi’ch hun sy’n torri traean oddi ar docynnau trên a thocynnau tiwb y tu allan i oriau brig.
 7. Chwiliwch am fargeinion myfyrwyr
  Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr gael cyfres gyfan o raglenni Office Microsoft, a nwyddau am ddim eraill, am ddim. Yn dibynnu ar eich cwrs, gall rhai gwerslyfrau fod yn ddrud ond edrychwch ar hysbysfyrddau a gwefannau ar-lein fel eBay i gael bargeinion ail law.
 8. Defnyddiwch eich cerdyn
  Mae Cerdyn Totum yn datgloi 350+ o ostyngiadau myfyrwyr yn y DU, yn y siop ac ar-lein. Mae miloedd o fyfyrwyr yn pacio eu bagiau ac yn paratoi ar gyfer bywyd prifysgol. Ond sut ydych chi’n mynd i dalu amdano?
Yn ôl i Newyddion
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy