Beth yw cwlwm cyffredin?

Un o ofynion undebau credyd yw bod gan aelodau rywbeth yn gyffredin â’i gilydd.

Gelwir hwn yn “Bond Cyffredin” ac fe’i diffinnir gan yr undeb credyd wrth benderfynu pwy sy’n gymwys i ymuno.

Mae undebau credyd yn cael eu rhedeg yn ddemocrataidd ac er budd y bobl hynny sy’n defnyddio eu gwasanaethau ac sy’n dod o fewn cylch gorchwyl eu cwlwm cyffredin.

Mae hyn yn helpu i adlewyrchu’r ffaith bod undebau credyd yn sefydliadau sy’n cael eu rhedeg er budd eu haelodau sydd â chysylltiad cymdeithasol. Gall aelodaeth o undeb credyd gael ei lywodraethu mewn sawl ffordd. Yma yng Nghymru, mae gan ein hundebau credyd gwlwm cyffredin yn seiliedig ar ddaearyddiaeth – lle mae pobl yn byw a/neu’n gweithio. Mae gan undebau credyd eraill fond cyffredin yn seiliedig ar alwedigaeth gwaith, sector ac ati. Mae rhai undebau credyd hefyd yn caniatáu aelodaeth i unigolion sy’n byw yn yr un cartref ag aelod ac sy’n dod o fewn un o gategorïau’r bond cyffredin. Cyfrifoldeb yr undeb credyd yw llunio rheol aelodaeth sy’n bodloni eu gofynion a dyna pam mae’r bond cyffredin yn rhan hanfodol o’r ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r fenter gydweithredol ariannol.

Efallai bod undeb credyd yn eich ardal nad yw’n rhan o Undebau Credyd Cymru – Cliciwch yma i ddod o hyd i’ch cangen agosaf.

Darganfod mwy am Undebau Credyd Cymru.

AMDANOM NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy