Cymorth & Chefnogaeth

Mae gan y dudalen hon ddolenni i gymorth a chefnogaeth am ddim gan arbenigwyr mewn cyllid personol a dyled.

Cyngor a chefnogaeth pan fyddwch ei angen

Pan fydd angen help arnoch gyda’ch arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Gall y darparwyr ar y dudalen hon gynnig cyngor arbenigol heb unrhyw gost i chi.

Coronafirws a Chyllid Personol

Gallai lledaeniad coronafirws, a elwir hefyd yn COVID-19, yn y DU ac ar draws y byd fod â goblygiadau i’ch cynlluniau gwaith, budd-daliadau a theithio. Darganfyddwch beth mae’n ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo.

YMWELIAD
Newid Cam 

Mae’r elusen ddyled flaenllaw yn cynnig cyngor arbenigol ar ddyledion a rheoli dyledion di-ffi i helpu i fynd i’r afael â dyled bersonol.

YMWELIAD
Cyngor ar Bopeth

Gall cyngor ar-lein am ddim gan Gyngor ar Bopeth eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd ymlaen beth bynnag yw’r broblem.

YMWELIAD
Y Gwasanaeth Cyngor Arian

Canolfan gyngor arian ddiduedd am ddim sy’n cynnig offer i helpu i gadw golwg ar gyllid a chynllunio ymlaen.

YMWELIAD
Llinell Dyled Genedlaethol

Mae National Debtline yn elusen sy’n rhoi cyngor annibynnol ac am ddim dros y ffôn ac ar-lein.

YMWELIAD
Cymru Gofal ac Atgyweirio

Corff elusennol cenedlaethol sy’n gweithio’n weithredol i sicrhau bod gan bob person hŷn gartrefi sy’n ddiogel, yn ddiogel ac yn briodol i’w hanghenion.

YMWELIAD
Turn 2 Us

Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n darparu cymorth ariannol i helpu pobl i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

YMWELIAD
Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (WIMLU) yn targedu benthycwyr arian anghyfreithlon, a elwir yn fwy cyffredin fel siarcod benthyciad. Mae’r uned yn edrych ar fenthyca anghyfreithlon ac unrhyw droseddau cysylltiedig yn ogystal â chefnogi dioddefwyr.

YMWELIAD
Samariaid

Ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi.

YMWELIAD
Banc bwyd

Mae banciau bwyd yn lawr gwlad, sefydliadau cymunedol gyda’r nod o gefnogi pobl na allant fforddio’r hanfodion mewn bywyd. Os na allwch fforddio bwyd, cysylltwch â’ch banc bwyd lleol gan ddefnyddio’r wefan hon.

YMWELIAD
Fareshare

FareShare yw rhwydwaith cenedlaethol y DU o ailddosbarthwyr bwyd elusennol, sy’n cynnwys 17 o sefydliadau annibynnol sy’n cymryd bwyd dros ben o ansawdd da o bob rhan o’r diwydiant bwyd ac yn ei gael i bron i 11,000 o elusennau rheng flaen a grwpiau cymunedol.

YMWELIAD
Cymorth i Fenywod

Yn ystod cyfnod cau i lawr Covid-19 mae ofnau’n cynyddu er diogelwch menywod a phlant sy’n dioddef trais a cham-drin domestig.

YMWELIAD
MIND Cymru

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar oddeutu un o bob pedwar pobl mewn unrhyw flwyddyn benodol. Maent yn amrywio o broblemau cyffredin, megis iselder ysbryd a phryder, i broblemau prinnach fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

YMWELIAD
GamCare

GamCare yw’r prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ddim i unrhyw un y mae problem gamblo yn effeithio arno.

YMWELIAD

Offer cyllidebu.

OFFER GOLWG
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy