Polisi Preifatrwydd

Darllenwch y polisi preifatrwydd hwn yn ofalus.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, defnyddiwr y Wefan hon ac Undebau Credyd Cymru, perchennog a darparwr y Wefan hon. Mae Undebau Credyd Cymru yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth yn ddifrifol iawn. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n defnydd o unrhyw ddata a’r holl ddata a gasglwyd gennym ni neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â’ch defnydd o’r Wefan.

1. Diwygiadau a Dehongli

Yn y polisi preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Data

Gyda’i gilydd, yr holl wybodaeth rydych chi’n ei gyflwyno i Undebau Credyd Cymru drwy’r Wefan. Mae’r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo hynny’n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Cyfreithiau Diogelu Data;

Deddfau Diogelu Data

Unrhyw gyfraith berthnasol sy’n ymwneud â phrosesu Data personol, gan gynnwys Cyfarwyddeb 96/46 / EC (y Gyfarwyddeb Diogelu Data) neu’r GDPR ond heb fod yn gyfyngedig iddo, unrhyw gyfreithiau gweithredu, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth genedlaethol ar yr amod bod y GDPR yn effeithiol yn y DU;

GPDR – Y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (UE) _ 2016/679);

Undebau Credyd Cymru – Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr, 1 Station Hill, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EA

Defnyddiwr neu chi

Mae unrhyw drydydd parti sy’n cyrraedd y Wefan ac nid yw (i) yn cael ei gyflogi gan Undebau Credyd Cymru ac yn gweithredu yn ystod eu cyflogaeth neu (ii) sy’n ymgymryd ag ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Undebau Credyd Cymru a chael mynediad i’r Wefan yn cysylltiad â darparu gwasanaethau o’r fath; a

Gwefan

Y wefan rydych chi ar hyn o bryd yn ei ddefnyddio, www.creditunionsofwales.co.uk, ac unrhyw is-barthau o’r wefan hon oni bai eu bod yn cael eu heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.

Yn y polisi preifatrwydd hwn, oni bai bod y dehongliad yn gofyn am ddehongliad gwahanol:

 • Mae’r unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb;b.
 • Mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau i is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau o’r polisi preifatrwydd hwn;
 • Roedd cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, cwmnïau, endidau llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;d. Ystyrir “cynnwys” yn golygu “gan gynnwys heb gyfyngiad”;
 • Mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw ddiwygiad neu welliant iddo;f. Nid yw’r penawdau a’r is-benawdau yn rhan o’r polisi preifatrwydd hwn 

2. Cwmpas y polisi preifatrwydd hwn

 • Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i weithredoedd Undebau Credyd Cymru a Defnyddwyr mewn perthynas â’r Wefan hon yn unig. Nid yw’n ymestyn i unrhyw wefannau na chafwyd mynediad i’r caban o’r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gysylltiadau y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.
 • At ddibenion y Cyfreithiau Diogelu Data perthnasol, Undebau Credyd Cymru yw’r “rheolwr data”. Mae hyn yn golygu bod Undebau Credyd Cymru’n pennu’r dibenion y mae eich Data yn cael ei brosesu, a’r modd y mae eich Data yn cael ei brosesu.

3. Data a gasglwyd

 • Efallai y byddwn yn casglu’r Data canlynol, sy’n cynnwys Data personol gennych chi:
 • Cyfeiriad IP (a gasglwyd yn awtomatig);
 • Math a fersiwn porwr gwe (a gasglwyd yn awtomatig);
 • System weithredu (a gasglwyd yn awtomatig); ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

4. Sut rydym ni’n casglu Data

 • Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd canlynol:
 • Mae data yn cael ei roi i ni gennych chi; a
 • Casglu data yn awtomatig

5. Y data a roddir i ni gennych chi

Bydd Undebau Credyd Cymru yn casglu eich Data mewn sawl ffordd, er enghraifft:

 • Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni drwy’r Wefan, dros y ffôn, drwy’r post, e-bost neu drwy unrhyw ddull arall;
 • Pan fyddwch chi’n mynd i gystadleuaeth o hyrwyddo trwy sianel cyfryngau cymdeithasol;

6. Data a gesglir yn awtomatig

TI’r graddau y byddwch yn cyrraedd y Wefan, byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig, er enghraifft:

 • Rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â’r Wefan. Mae’r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys a mordwyo’r Wefan, ac mae’n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amserau a’r amlder y byddwch chi’n mynd i’r Wefan a’r ffordd rydych chi’n ei ddefnyddio ac yn rhyngweithio â’i gynnwys.

7. Ein defnydd o ddata

AEfallai y bydd yr holl ddata uchod neu’r holl ddata uchod yn ofynnol gennym ni o bryd i’w gilydd er mwyn darparu’r gwasanaeth a’r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio ein Gwefan. Yn benodol, gallwn ni ddefnyddio data o’r rhesymau canlynol:

 • Gwella ein cynnyrch / gwasanaethau; ym mhob achos, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Any or all of the above Data may be required by us from time to time in order to provide you with the best possible service and experience when using our Website. Specifically, Data may be used by us fo the following reasons:

 • Gallwn ddefnyddio’ch Data at y dibenion uchod os ydym o’r farn bod angen gwneud hynny ar gyfer ein diddordeb cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych yr hawl i wrthwynebu mewn rhai amgylchiadau (gweler yr adran dan y pennawd “eich hawliau” isod).

8. Cadw Data yn Ddiogel

Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a threfniadol i ddiogelu eich Data, er enghraifft:

 • Mae mynediad at eich cyfrif yn cael ei reoli gan gyfrinair ac enw defnyddiwr sy’n unigryw i chi.
 • Rydym yn storio’ch Data ar weinyddwyr diogel.

Mae mesurau technegol a threfniadol yn cynnwys mesurau i ddelio ag unrhyw dorri data amheus, os ydych yn amau ​​unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad heb ganiatâd i’ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: enquiries@creditunionsofwales.co.uk

If you want detailed information from Get Safe Online on how to protect your information and your coOs ydych am gael gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i amddiffyn eich gwybodaeth a’ch cyfrifiaduron a’ch dyfeisiau yn erbyn twyll, lladrad hunaniaeth, firysau a phroblemau ar-lein eraill, ewch i  www.getsafeonline.org.
Mae Get Safe Online yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Ei Mawrhydi a busnesau blaenllaw.

9. Cadw Data

Oni bai bod angen cyfnod cadw hirach neu a ganiateir yn ôl y gyfraith, dim ond eich Data ar ein systemau y byddwn ni am y cyfnod sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn neu nes byddwch yn gofyn i’r Data gael ei ddileu.

Hyd yn oed os byddwn yn dileu’ch Data, efallai y bydd yn parhau ar gefn wrth gefn neu gyfryngau archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddio.

10. Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch Data:

 • Yr hawl i gael mynediad – yr hawl i ofyn am (i) copïau o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar unrhyw adeg neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o’r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad i chi i’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai fod eich cais yn “amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol”. Lle y caniateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol, gallwn wrthod eich cais. Os gwrthodwn eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.
 • Yr hawl i gywiro – yr hawl i gywiro’ch Data os yw’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Yr hawl i gael ei ddileu – yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich Data o’n systemau.
 • Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o’r Data – yr hawl i “blocio” ni rhag defnyddio’ch Data neu gyfyngu’r ffordd y gallwn ei ddefnyddio.
  Hawl i symudadwyedd data  – yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.
 • Diwedd i wrthwynebu – yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o’ch Data gan gynnwys lle rydym yn ei ddefnyddio os yw ar gyfer ein.
 • I wneud ymholiadau, ymarferwch unrhyw un o’r hawliau a nodir uchod, neu dynnu’ch caniatâd i brosesu eich Data (os yw ein caniatâd yn sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ein Data), cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad e-bost hwn: enquiries@creditunionsofwales.co.uk
  Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd y mae cwyn a wnewch chi mewn perthynas â’ch Data yn cael ei drin gennym ni, efallai y gallwch gyfeirio’ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan yn https://ico.org.uk/.
 • Mae’n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch chi yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os yw’ch Data yn newid yn ystod y cyfnod yr ydym yn ei chadw. 

11. Dolenni i wefannau eraill

This website may, from time to time, provide links to other websites. We have no control over such websites and are not responsible for the content of these websites. This privacy policy does not extend to Gall y wefan hon, o dro i dro, ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym reolaeth dros wefannau o’r fath ac nid ydynt yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn ymestyn i’ch defnydd o wefannau o’r fath. Fe’ch cynghorir i ddarllen y polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

12. Newidiadau perchnogaeth a rheolaeth busnes

Credit Unions of Wales may from time to time, expand or reduce our business and this may involve the sal Gall Undebau Credyd Cymru o bryd i’w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes a gall hyn gynnwys gwerthu a / neu drosglwyddo rheolaeth pob un neu ran o Undebau Credyd Cymru. Bydd data a ddarperir gan ddefnyddwyr, lle mae’n berthnasol i unrhyw ran o’n busnes a drosglwyddwyd felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â’r rhan honno a bydd y perchennog newydd neu’r parti newydd sy’n rheoli, o dan delerau’r polisi preifatrwydd hwn, yn gallu defnyddio’r Data ar gyfer y dibenion y cafodd ei gyflenwi yn wreiddiol i ni.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohoni

Yn yr enghreifftiau uchod, byddwn yn cymryd camau gyda’r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.

13. Cyffredinol

Efallai na fyddwch yn trosglwyddo unrhyw un o’ch hawliau dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw un arall. Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.

If any court or competent authority finds that any provision of this policy (or part of any provision) is Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw ddarpariaeth o’r polisi hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n annerfodadwy, bydd y ddarpariaeth honno neu’r rhan-ddarpariaeth, i’r graddau y mae’n ofynnol, yn cael ei ddileu, a dilysrwydd ac orfodoldeb darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn.

Oni chytunir fel arall, ni ystyrir unrhyw oedi, gweithredu neu hepgoriad gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu ddatrysiad yn hepgor hawl neu resymiad hwnnw, nac unrhyw un arall.

OBydd y cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan ddehongliad yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd yr holl anghydfodau sy’n deillio o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

14. Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Mae Undebau Credyd Cymru yn cadw’r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn fel y credwn y bydd yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd neu fel y bo’n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y Wefan ac ystyrir eich bod wedi derbyn telerau’r polisi preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o’r Wefan yn dilyn yr addasiadau.

Gallwch gysylltu ag Undebau Credyd Cymru trwy e-bost hyn enquiries@creditunionsofwales.co.uk

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Find my nearest credit union.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy