Pam Dylech Fenthyca O Undeb Credyd?


                      

Mae undebau credyd fel arfer yn cynnig ffioedd is, cyfraddau cynilo uwch, ac agwedd fwy personol at wasanaeth cwsmeriaid i’w haelodau.

Yn ogystal, gall undebau credyd gynnig cyfraddau llog is ar fenthyciadau ac, efallai y bydd yn haws cael benthyciad gydag undeb credyd na banc amhersonol mwy.

Sefydliadau ariannol dielw yw undebau credyd, a sefydlwyd yn draddodiadol gan aelodau sydd â rhyw fath o gymuned yn gyffredin – boed hynny lle maent yn byw neu eu proffesiwn. Ond mae hyn yn newid.

Fel cwmnïau cydweithredol cynilo a benthyciadau cymunedol, lle mae aelodau’n cronni eu cynilion i roi benthyg i’w gilydd, gall undebau credyd gynnig cyfraddau llog cystadleuol iawn ar fenthyciadau personol.

Mae yna hefyd gap ar faint o log y gallant ei godi ar eu benthyciadau o 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR.

Mae’r rhan fwyaf o undebau credyd yn hapus i roi benthyg symiau bach, o gyn lleied â £100, ond mae nifer cynyddol hefyd yn darparu credyd swm mwy am hyd at £15,000.

Bydd angen i chi fod yn aelod o undeb credyd cyn y gallwch gael benthyciad ganddynt a bydd rhai yn gofyn i chi gronni rhai cynilion yn gyntaf.

Codir llog ar falans gostyngol y benthyciad sy’n bwysig os ydych am ad-dalu’ch benthyciad yn wythnosol yn hytrach nag yn fisol, oherwydd byddwch yn talu llai o log yn gyffredinol.

Pan fyddwch yn benthyca gan undeb credyd, gallwch ei dalu’n ôl mewn sawl ffordd wahanol, er efallai na fydd rhai undebau credyd yn cynnig pob dull:

 • trwy wneud taliadau wyneb yn wyneb
 • trwy Ddebyd Uniongyrchol o’ch cyfrif banc
 • drwy eich cyflog yn y gwaith: os oes gan eich cyflogwr gysylltiadau â’r undeb credyd gallwch ad-dalu’ch benthyciad drwy dynnu arian yn syth o’ch cyflog trwy Paypoint.
 • taliadau uniongyrchol o’ch budd-daliadau

Mae undebau credyd hefyd yn cynnwys yswiriant bywyd am ddim heb unrhyw gost ychwanegol – felly os byddwch yn marw cyn ad-dalu’r benthyciad, byddai’r balans yn cael ei dalu i chi.

Mae undebau credyd yn cael eu hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Yn union fel cyfrifon cynilo arferol, maent wedi’u cynnwys yn llawn gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) hyd at y terfyn safonol o £85,000 fesul unigolyn.

Gwnewch eich cais am fenthyciad heddiw

Yn ôl i Newyddion

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy