Addysgu eich plant am gyllid personol


                      

Mae rhieni eisiau’r gorau i’w plant. Nid yw hyn yn golygu rhoi’r dillad gorau iddynt, y teganau diweddaraf neu’r teclynnau mwyaf cŵl yn unig, mae hefyd yn golygu gosod y sylfeini iddynt adeiladu arnynt i wneud yn dda mewn bywyd.

Un o’r gwersi allweddol y mae angen i bob plentyn ei dysgu yw arian – sut i’w gynilo, ei wario, ei ennill a’i fuddsoddi.

Gall sgiliau ariannol fod yn bwnc anodd i’w drafod os yw rhieni’n teimlo eu bod yn anaddas yn ariannol eu hunain, ond ymddygiad rhieni yw’r dylanwad mwyaf dros eu plant.
Dyma rai awgrymiadau defnyddiol ar sut i wneud eich plentyn yn llythrennog yn ariannol:

 • Dechreuwch yn gynnar
  Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn awgrymu bod arferion arian oedolion yn cael eu pennu erbyn eu bod yn saith oed. Dechreuwch cyn gynted ag y gallant gyfrif a gwneud arian yn destun trafodaethau teuluol rheolaidd. Dewiswch ddyddiad sy’n agos at ben-blwydd neu Nadolig pan fyddan nhw ar fin derbyn anrheg arian parod fel y gallwch chi siarad am gynilo yn erbyn gwariant.
 • Eisiau yn erbyn angen
  Er y bydd plant bob amser eisiau’r gêm neu’r tegan diweddaraf, gwnewch iddynt ddeall y gwahaniaeth rhwng ‘anghenion’ a ‘eisiau’ i wneud penderfyniadau gwario synhwyrol. Ategwch pa mor bwysig yw hi i beidio â gwario mwy o arian nag sydd gennych chi.
 • Gwybod y gwahaniaeth
  Dangoswch i’ch plant y gall arian chwarae amrywiaeth o rolau fel gwario heddiw neu gynilo ar gyfer yfory. Defnyddiwch jariau wedi’u labelu i wahanu arian – un ar gyfer cynilo, un ar gyfer gwariant.
 • Sefydlu Arfer o Gynilo
  Ynghyd â dysgu sgiliau ariannol, mae arbed arian yn dysgu gosod nodau a chynllunio,
 • Dysgwch o gamgymeriadau
  Pan fydd gan blant eu harian eu hunain, gadewch iddynt wneud dewisiadau a delio â’r canlyniadau. Trwy gymryd cyfrifoldeb am symiau bach, gadewch iddynt wneud camgymeriadau – dyna’r ffordd orau o ddysgu.
 • Ei wneud yn berthnasol
  Galluogi plant i gael profiad o ddefnyddio arian ar lefel ymarferol. Efallai defnyddio’r siop fwyd wythnosol i siarad am gynllunio, cynilo a dod o hyd i’r gwerth gorau? Gadewch i’ch plant ddal y rhestr a thiciwch bob eitem neu, os ydyn nhw’n hŷn, rhowch ychydig o eitemau o’r rhestr iddyn nhw ddod o hyd iddyn nhw ar eu pen eu hunain am y pris gorau.
 • Arwain trwy esiampl
  Mae plant yn dueddol o gopïo’r hyn y mae eu rhieni’n ei wneud, felly cyfyngwch ar nifer y teithiau siopa fel gweithgaredd hamdden cyn iddynt ddechrau credu bod gwario yn hwyl.
 • Creu Cyfleoedd i Ennill Arian
  Mae angen i blant gael eu harian eu hunain fel y gallant ddysgu sut i wneud penderfyniadau am ei ddefnyddio. Gall arian poced gyflawni hynny ond dylai rhieni ystyried eu bod yn gwneud rhai tasgau penodol i ennill eu lwfans.

A yw ysgol eich plentyn yn rhedeg Cynllun Cynilwyr Ysgol gyda’u hundeb credyd agosaf? Mae hon yn ffordd wych i’w helpu i adeiladu sylfeini ariannol ar gyfer y dyfodol. I ddarganfod mwy ewch yma.

Yn ôl i Newyddion

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Cysylltwch os gwelwch yn dda.

CYSYLLTWCH Â NI
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy