Pam benthyg o undeb credyd?

Oes angen benthyciad arnoch chi?

Mae digon o resymau da pam y dylech ddewis benthyca gan undeb credyd.

• cyfraddau llog cystadleuol iawn
• ymagwedd fwy personol at eu haelodau.
• mae staff yn gwneud y broses fenthyciadau yn haws na banc amhersonol mwy
• codir llog ar falans gostyngol y benthyciad
• gallwch dalu’ch benthyciad yn ôl mewn sawl ffordd wahanol
• benthyciadau yn dod heb unrhyw gostau cudd
• nid oes cosbau am ad-dalu’n gynnar

Sefydliadau ariannol dielw yw undebau credyd, a sefydlwyd yn draddodiadol gan aelodau gyda rhyw fath o gymuned neu “bond cyffredin” – boed hynny lle maent yn byw neu eu proffesiwn.

Yng Nghymru yn unig mae ganddynt aelodaeth gyfunol o ychydig llai na 84,000 o bobl a benthyciadau gwerth £23 miliwn.
Fel cwmnïau cydweithredol cynilo a benthyca cymunedol, mae aelodau’n cronni eu cynilion i roi benthyg i aelodau eraill sydd angen benthyca arian ar gyfradd fforddiadwy.

Mae undebau credyd yn gweithredu er budd pob aelod ac yn sicrhau nad ydynt yn cymryd benthyciadau na allant eu talu’n ôl drwy asesu eu hincwm ac, mewn rhai achosion, faint y maent wedi gallu ei gynilo.

Bydd llawer o fenthyciadau undeb credyd yn costio dim ond 1% y mis ar falans gostyngol benthyciad (APR o 12.7%). Mae hyn yn golygu pe baech wedi benthyca £1,000 i’w ad-dalu dros flwyddyn, byddech yn ad-dalu cyfanswm o £1,067.
Mae’r rhan fwyaf o undebau credyd yn hapus i roi benthyg symiau bach, ond mae nifer cynyddol hefyd yn darparu credyd swm mwy ar gyfer pryniannau mawr ac, mewn rhai achosion, hyd yn oed morgeisi.

Yn 2019 yn unig, amcangyfrifir bod benthyciadau gydag undebau credyd wedi arbed £13m i bobl yng Nghymru mewn ad-daliadau llog o gymharu â mynd at fenthyciwr diwrnod cyflog neu fenthyciwr carreg drws.

Os penderfynwch fenthyca gan undeb credyd bydd angen i chi fod yn aelod cyn y gallwch gael benthyciad ganddynt a bydd rhai yn gofyn i chi gronni rhai cynilion yn gyntaf.

Codir llog ar falans gostyngol y benthyciad sy’n bwysig os ydych am ei ad-dalu’n wythnosol yn hytrach nag yn fisol, oherwydd byddwch yn talu llai o log yn gyffredinol.

Gallwch dalu’ch benthyciad yn ôl mewn sawl ffordd wahanol, er efallai na fydd rhai undebau credyd yn cynnig pob dull.

• drwy wneud taliadau wyneb yn wyneb
• trwy Ddebyd Uniongyrchol o’ch cyfrif banc
• trwy eich cyflog yn y gwaith: os yw’ch cyflogwr yn bartner cyflogres gydag undeb credyd gallwch dalu’ch benthyciad yn ôl trwy dynnu arian yn syth o’ch cyflog
• trwy Paypoint. Mae rhai undebau credyd yn cyhoeddi cardiau Paypoint y gallwch eu defnyddio i ad-dalu’ch benthyciad yn eich siopau lleol
• taliadau uniongyrchol o’ch budd-daliadau – mae rhai undebau credyd yn cymryd taliadau budd-dal yn uniongyrchol, yn didynnu eich ad-daliad benthyciad misol ac yn talu’r gweddill i chi.

Mae benthyciadau undeb credyd yn dod heb unrhyw gostau cudd a dim cosbau am ad-dalu’r benthyciad yn gynnar.

Mae llawer o undebau credyd hefyd yn cynnwys yswiriant bywyd am ddim heb unrhyw gost ychwanegol – felly os byddwch yn marw cyn ad-dalu’r benthyciad, byddai’r gweddill yn cael ei dalu i chi.

Cofiwch fod undebau credyd yn dderbynwyr blaendal trwyddedig, wedi’u hawdurdodi a’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Yn union fel cyfrifon cynilo arferol, maent wedi’u cynnwys yn llawn gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) hyd at y terfyn safonol o £85,000 fesul unigolyn.

Ledled y byd mae dros 40,000 o undebau credyd mewn 80 o wledydd ledled y byd. Yn Iwerddon, mae dros 70% o’r boblogaeth yn perthyn i undeb credyd.
Gwnewch

Yn ôl i Newyddion
Dewch o hyd i fy undeb credyd agosaf.
Gorllewin Morgannwg
Cwm Cynon
Aberhonddu
Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Ynys Mon
Merthyr Tudful
Sir Fynwy
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Bro Morgannwg
Wrecsam
Show all
Enw undeb credyd:
Swyddfa neu ar-lein:
Aelod o CUW:*
Gorllewin Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Cwm Cynon
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Aberhonddu
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Blaenau Gwent
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Pen-y-bont ar Ogwr
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Caerffili
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Caerdydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Gaerfyrddin
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Ceredigion
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Conwy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir Ddinbych
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Sir y Fflint
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Gwynedd
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Ynys Mon
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Merthyr Tudful
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Fynwy
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Castell-nedd Port Talbot
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Casnewydd
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Sir Benfro
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Powys
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy
Rhondda Cynon Taf
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Abertawe
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Nac ydy
Torfaen
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Bro Morgannwg
Gwasanaethau Swyddfa ac Ar-lein
Ydy
Wrecsam
Gwasanaethau Ar-lein yn Unig
Ydy